BAANREGLEMENT LTVL

 1. De leden zijn verplicht dit reglement na te leven. Bij niet-naleving zijn bestuur en commissie tot beheer gerechtigd maatregelen te nemen.
 2. Toegang tot de banen hebben.
  • Leden van de vereniging, die in het bezit zijn van een geldig (nood)label, voorzien van naam, adres en pasfoto. Uitgezonderd zijn leden aan wie het recht tot het betreden van de banen is ontzegd.
  • Introducés van leden van de vereniging, die toegang tot de banen hebben.
  • Gasten van de vereniging.
 3. Baanreservering: Er dient op het digitale afhangbord te worden afgehangen, tijden zijn met een 12-uurs schaal genoemd.
  • Teneinde te mogen spelen dient een baan te worden gereserveerd voor een half uur. Afhangen mag uitsluitend met eigen label en moet ook als het erg rustig is. Alleen leden die op het park aanwezig zijn kunnen een baan reserveren. Tot maximaal 20 minuten vóór de gereserveerde tijd, mag een baan door één persoon gereserveerd worden. Binnen deze 20 minuten is men verplicht, indien men als enige afgehangen heeft, om het label te verwijderen. Iedereen die constateert dat iemand ten onrechte met één label heeft gereserveerd binnen de 20 minuten, mag dit label verwijderen en zijn eigen label met minstens één ander label ophangen. Maximaal vier personen kunnen één baan reserveren.
  • Op het moment dat men aan een les of een andere activiteit deelneemt, mag het label niet op een andere tijd op het labelbord hangen. Afhangen mag pas als de betreffende activiteit afgelopen is.
  • Het is niet toegestaan om een baan waarop gespeeld wordt, af te hangen als er nog een baan vrij is.
  • Als men een vrije baan afhangt, moet het label altijd worden opgehangen op de periode waarop men daadwerkelijk begint met spelen. Toelichting: Als men halverwege een speelperiode aankomt en er banen vrij zijn, mag men alleen beginnen met spelen als het label op de lopende periode wordt opgehangen. Als gekozen wordt voor de volgende speelperiode moet men wachten met spelen tot die periode begint.
  • Men is verplicht om die banen af te schrijven waarop het langst achtereen door dezelfde mensen gespeeld wordt. Als er hierbij zowel banen zijn waarop gedubbeld als waarop gesingled wordt, moeten eerst de singles worden afgehangen.
  • Bij grote drukte is men verplicht om met vier personen op een baan te spelen.
  • Het bestuur kan bepaalde banen gedurende bepaalde tijden reserveren of doen reserveren voor evenementen, bijvoorbeeld voor competitie, toernooien, lessen, PIT activiteiten, etc.
  • Na gespeeld te hebben is het toegestaan om opnieuw een baan te reserveren. Het afhangen dient zodanig plaats te vinden dat het aanvangstijdstip van het spelen minimaal een kwartier later is dan dat met spelen gestopt is. Dit geldt niet als er banen zijn die onbespeeld zijn. Toelichting: Dit betekent tevens dat nooit direct dezelfde baan voor een extra half uur mag worden afgehangen. Wordt de baan waarop je speelt niet afgehangen, dan mag je doorspelen maar de labels moeten op de oude tijd blijven hangen.
 4. De banen mogen alleen met tennisschoenen betreden worden.
 5. Het dragen van tenniskleding op de banen is verplicht. Het, door leden, voeren van reclameteksten op kleding en tennisartikelen, met het doel de naam van een detaillist uit te dragen, is op het park niet toegestaan. Voorgaande in dit artikel behoudens indien het voldoet aan de KNLTB-normen.
 6. Elk lid van de vereniging mag maximaal twee personen tegelijk introduceren. Het lid is daarbij verplicht om, onder vermelding van eigen naam en de introductiedatum, naam en adres van de geïntroduceerde(n) in het introductieboek te laten noteren. Introductie is slecht mogelijk als de kantine open is of als er iemand aanwezig is die in het bezit is van introductielabels (bijvoorbeeld de groundsman of de voorzitter van de commissie tot beheer). Introductie is niet mogelijk op drukke tijden en tijdens toernooien De kosten voor een introductielabel bedragen € 10,00 per persoon per dag, te betalen voor aanvang. Toelichting: Er worden geen introductielabels uitgegeven als alle banen, tot en met één uur na het tijdstip waarop het label wordt aangevraagd, zijn afgeschreven. Met dit uur wordt bedoeld de eindtijd van de al afgeschreven halve uren.
 7. Jeugdleden tot het kalenderjaar waarin zij 13 worden:
  • Op woensdagmiddag hebben deze jeugdleden tot 18.00 uur voorrang met afschrijven op alle banen die beschikbaar zijn voor vrij spelen.
  • Op overige werkdagen hebben ze voorrang met afschrijven op baan 7.
  • Bovengenoemde voorrang geldt alleen indien minimaal tien minuten vóór het afschrijftijdstip volgens de geldende regels is afgehangen door minstens twee jeugdleden in deze categorie. Is hieraan niet voldaan , dan mogen deze banen ook door anderen worden gereserveerd.
  • Buiten bovengenoemde voorrangstijden kunnen deze jeugdleden tot 18.00 uur reserveren op alle beschikbare banen, maar geldt er geen voorrangsregeling. Na 18.00 uur mogen deze jeugdleden geen baan meer reserveren of bespelen.
 8. Jeugdleden hebben met ingang van het kalenderjaar waarin zij 13 worden geen voorrangs-regeling, zij mogen echter wel reserveren en spelen tot 20.00 uur. Jeugdleden mogen met ingang van het kalenderjaar waarin zij 16 worden ook na 20.00 reserveren en spelen.
 9. Eenieder die gebruikt maakt van een baan is verplicht deze in een zo goed mogelijke conditie te houden door:
  • Deze niet te beschadigen
  • Deze na het spelen te slepen
  • Aanwijzingen, gegeven door de commissie tot beheer of andere daartoe door het bestuur gerechtigde personen, op te volgen.
 10. Tijdens wedstrijden dient eenieder mee te werken aan het verkrijgen en/of behouden van een rustige sfeer op en langs de banen. Het lopen op of vlak naast een baan, teneinde een andere baan te betreden of verlaten, is niet toegestaan. Met dient de daartoe dienende deuren te gebruiken.
 11. De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen, vermissingen, beschadigingen of vernielingen van welke aard dan ook, die plaats vinden of hebben gevonden in/op of bij de banen, de kleed-kamers, de kantine/het clubgebouw, het park of de parkeerplaatsen.

AANVULLEND REGLEMENT M.B.T. DE VERLICHTING

  1. Tijdens het spelen met verlichting gelden in principe de regels zoals vermeld in het baanreglement.
  2. De verlichting wordt in principe ontstoken bij het invallen van de duisternis.
  3. Om 23.00 uur worden de lichten gedoofd. Bij onvoldoende belangstelling gaan de lampen eerder uit.
  4. Indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, gaan de lichten niet aan of eerder uit.
  5. De lichtinstallatie wordt uitsluitend bediend door de leden van de kantinecommissie of van de commissie tot beheer, voorts door diegenen die door voornoemde commissies hiertoe zijn gemachtigd.